Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden I. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Partyverhuur 010 verhuurde goederen.

II. Alle goederen die Partyverhuur 010 verhuurd blijven ten alle tijden eigendom van Partyverhuur 010

III. Vanaf het moment dat de huurder de huurovereenkomst heeft ondertekent en de goederen in ontvangst neemt, zullen de goederen volledig onder zijn of haar risico vallen.

IV. Partyverhuur 010 is niet aansprakelijk voor opgelopen schade, letsel e.d. door het gebruik van de door Partyverhuur 010 verhuurde artikelen/goederen. Bij ondertekening van het huurcontract sluit huurder dan ook de aansprakelijkheid voor Partyverhuur 010 uit.

V. Kinderen mogen alleen op het springkussen wanneer er direct toezicht is door hun ouders of door de huurder toegewezen toezichthouder.

VI. Huurder moet het gehuurde voor ingebruikname visueel controleren, indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn dient de huurder direct contact op te nemen met Partyverhuurder 010. Het niet direct melden, is niet ontvankelijk. Na melding mag of kan er geen gebruik worden gemaakt van het gehuurde, mits door Partyverhuur 010 hiervoor toestemming verleend.

VII. Alle betalingen geschieden contant, tenzij anders is afgesproken met Partyverhuur 010.

VIII. De huurder dient zelf het gehuurde bij Partyverhuur 010 op te halen en bij het einde van de huurperiode aan Partyverhuur 010 in te leveren, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen dat Partyverhuur 010 zich met het brengen, opzetten en of terug bezorgen van het gehuurde zal belasten.

IX. Voor alle van Partyverhuur 010 gehuurde goederen blijft de huurder altijd aansprakelijk tot het moment dat Partyverhuur 010 het gehuurde in ontvangst neemt.

X. Meubilair verhuurd door Partyverhuur010 mag niet nat worden door wateroverlast, regen e.d. Veroorzaakte schade dient vergoed te worden door de huurder aan Partyverhuur 010.

XI. Materialen dienen DROOG, SCHOON door huurder aan Partyverhuur 010 terug te worden gebracht. Bij in gebreke blijven hiervan door de huurder zal Partyverhuur 010 de reinigings/reparatie kosten aan de huurder in rekening brengen.

XII. Goederen/Artikelen kunnen alleen gehuurd worden na het tonen van een geldig legitimatiebewijs. Van uw ID/ Legitimatiebewijs zal een kopie worden gemaakt en in onze administratie worden bewaard.

XIII. De gehuurde goederen/artikelen dienen op het overeengekomen tijdstip te worden teruggebracht. Indien materiaal later dan het afgesproken tijdstip wordt teruggebracht dan zal 100% van de afgesproken prijs in rekening worden gebracht.

XIV. De door Partyverhuur 010 gehanteerde prijzen zijn inclusief b.t.w.

XV. De huurder dient zich op de hoogte te stellen van de gebruiksaanwijzingen van de door Partyverhuur 010 verhuurde artikelen. Bij springkussens op het kussen zelf, bij partytenten word deze bij de tent meegeleverd.

XVI. Gehuurde artikelen kunnen tot 5 dagen voor afgesproken huurdatum geannuleerd worden. Is de annulering later dan wordt 50% van het huurbedrag in rekening gebracht. Worden artikelen gereserveerd en niet opgehaald dan brengt Partyverhuur 010 100% in rekening.

XVII. Wij werken met een goed weer garantie voor de springkussens, dus mocht het slecht weer zijn dan kunt u kosteloos annuleren.

XVIII. De huurder mag het gehuurde niet doorverhuren of beschikbaar stellen aan derden. Het gehuurde mag/zal alleen op het adres van de huurder bevinden indien anders zal huurder Partyverhuur 010 hiervan op de hoogte moeten stellen.

XIX. De huurder mag het gehuurde slechts voor die doeleinden gebruiken waarvoor het bestemd is. De huurder wordt aansprakelijk gehouden ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde onderdeel (onderdelen) en of toebehoren schuld heeft. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, gezien het feit dat de huurder een plicht tot teruggave heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derden